A Lonxa de Álvaro | Política de privacidade
16214
page-template-default,page,page-id-16214,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Política de privacidade

Introdución

Esta Política de privacidade foi desenvolvida tendo en conta as disposicións da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal en vigor, así como no Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á Protección de persoas físicas respecto ao tratamento de datos persoais e á circulación destes datos, en diante RGPD.

Esta Política de privacidade ten por obxecto informar aos propietarios de datos persoais, para os que se está recompilando información, aspectos específicos relacionados co tratamento dos seus datos, entre outras cousas, cos propósitos dos tratamentos, información de contacto. exercer os dereitos que lle axudan, os termos de conservación da información e as medidas de seguridade entre outras cousas.

Responsable do tratamento
En termos de protección de datos A Lonxa D’Àlvaro, SL, debe considerarse responsable do tratamento, en relación cos ficheiros / tratamentos identificados nesta política, especialmente na sección   Tratamentos de datos.

Os seguintes son os datos identificativos do propietario deste sitio web:

 • Responsable do tratamento:   A Lonxa D’Álvaro, SL
 • Enderezo postal:   Rúa Marina, 23 Bajo – 15124 Muxia (A Coruña).
 • Enderezo electrónico:   info@alonxadalvaro.com.com

Delegado de protección de datos
A persoa designada para exercer as funcións de delegado de protección de datos en A Lonxa D’Àlvaro, SL é Álvaro Rodríguez Caamaño, cuxos datos identificativos son os seguintes:

 

 • Enderezo postal:   Rúa Marina, 23 Bajo – 15124 Muxia (A Coruña).
 • Teléfono:   981 742 501
 • Correo electrónico:   info@alonxadalvaro.com.com

 

Tratamentos de datos
Os datos persoais solicitados, no seu caso, constarán só dos que sexan estrictamente necesarios para identificar e responder á solicitude feita polo propietario da mesma, en diante o interesado. A dita información será tratada de xeito xusto, legal e transparente en relación co interesado. Por outra banda, os datos persoais serán recollidos para fins explícitos e lexítimos determinados, non sendo procesados ​​de xeito incompatible cos devanditos fins.

Os datos recollidos de cada un dos grupos de interese serán adecuados, relevantes e non excesivos en relación cos fins correspondentes para cada caso, e serán actualizados sempre que sexa necesario.

O propietario dos datos será informado, antes da recollida dos seus datos, dos fins xerais regulados nesta política para poder dar o consentimento exacto, preciso e inequívoco para o tratamento dos seus datos, de acordo co seguinte aspectos

Propósitos do tratamento.
Os propósitos explícitos para os que se realizan cada tratamento están incluídos nas cláusulas informativas incluídas en cada unha das canles de recollida de datos (formularios web, impresos en papel, locucións ou notas informativas).

Non obstante, os datos persoais do interesado serán tratados co propósito exclusivo de ofrecer unha resposta efectiva e atender as solicitudes feitas polo usuario, especificadas xunto coa opción, servizo, formulario ou sistema de recollida de datos que o propietario usa.

Legitimación
Como regra xeral, antes do tratamento dos datos de carácter persoal, A Lonxa D’Álvaro, SL obtén o consentimento expreso e inequívoco do propietario da mesma a través da incorporación de cláusulas de consentimento informado nos diferentes sistemas de recollida de información.

Non obstante, no caso de que non sexa necesario o consentimento do interesado, a base lexítima do tratamento en que está protexida Lonxa D’Álvaro, SL é a existencia dunha lei ou norma específica que autorice ou solicite o tratamento do tratamento de os datos do interesado.

Destinatarios
Como regra xeral, A Lonxa D’Álvaro, SL non procederá á cesión ou comunicación de datos a terceiros, agás aqueles legalmente requiridos, con todo, se é necesario, estas transferencias ou comunicacións de datos son comunicadas ao interesado. a través das cláusulas de consentimento informado contidas nas diferentes formas de recoller datos persoais.

Orixe
Como norma xeral, os datos persoais recóllense sempre directamente do interesado, pero con certas excepcións, os datos pódense recoller a través de terceiros, entidades ou servizos diferentes do interesado. Neste sentido, este fin transferirase ao interesado a través das cláusulas de consentimento informado contidas nas distintas formas de recoller información e nun prazo razoable, unha vez que se obteñan os datos e como máximo no mes.

Prazo de conservación
A información recollida do interesado manterase sempre que sexa necesario para cumprir coa finalidade para a que se recolleron os datos persoais, de xeito que, unha vez cumprida a finalidade, os datos serán cancelados. A devandita cancelación levará ao bloqueo dos datos, sendo mantidos só a disposición das administracións públicas, xuíces e xulgados, para atender as posibles responsabilidades derivadas do tratamento, durante o período de prescrición destes, unha vez transcorrido o devandito período, a información será destruída. .

A título informativo, os seguintes termos legais para a conservación da información en relación con diferentes asuntos:

DOCUMENTOTERMREF.   LEGAL
Documentación de carácter laboral ou relacionada coa seguridade social4 anosArtigo 21 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto revisado da Lei de infraccións e sancións na orde social.
Documentación fiscal e contable con fins comerciais6 anosArt. 30 Código Comercio
Documentación fiscal e contable4 anosArtigos 66 a 70 Lei tributaria xeral
Control de acceso a edificios1 mesInstrución 1/1996 da AEPD
Videovigilancia1 mesInstrución 1/2006 da AEPD

Lei orgánica 4/1997

 

 

 

 

 

Datos de navegación.
En relación cos datos de navegación que se poden procesar a través do sitio web, no caso de que se recollan datos suxeitos á normativa, recoméndase consultar o   Política de cookies  publicado na nosa web.

Dereitos dos interesados.
A normativa sobre protección de datos outorga unha serie de dereitos aos interesados ​​ou propietarios dos datos, usuarios do sitio web ou usuarios dos perfís de rede social de A Lonxa D’Álvaro, SL

Estes dereitos que axudan ás persoas interesadas son os seguintes:

 • Dereito de acceso: dereito a obter información sobre se se tratan os seus propios datos, a finalidade do tratamento, as categorías de datos en cuestión, os destinatarios ou categorías de destinatarios, o período de conservación e a orixe. destes datos.
 • Dereito de rectificación: dereito a obter a corrección de datos persoais inexactos ou incompletos.
 • Dereito de supresión: dereito a obter a eliminación de datos nos seguintes casos:
   • Cando os datos xa non son necesarios para o propósito para o cal foron recollidos
   • Cando o propietario do mesmo retira o consentimento
  • Cando o interesado se opoña ao tratamento
  • Cando sexan abolidos en cumprimento dunha obriga legal
  • Cando os datos se obtiveron en virtude dun servizo da sociedade da información baseado nas disposicións do art. 8 apdo. 1 do Regulamento Europeo de Protección de Datos.
 • Dereito de oposición: dereito a opoñerse a un tratamento específico baseado no consentimento do interesado.
 • Dereito de limitación: dereito a obter a limitación do tratamento dos datos cando se fai unha das seguintes suposicións:
  • Cando o interesado desafía a exactitude dos datos persoais, durante un período que lle permite á empresa comprobar a exactitude dos mesmos.
  • Cando o tratamento é ilegal e o interesado oponse á eliminación dos datos.
  • Cando a empresa xa non necesita os datos para os fins para os que foron recollidos, pero o interesado necesítaos para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións.
  • Cando o interesado se opuxese ao tratamento mentres se verifica se as razóns lexítimas da empresa prevalecen sobre as do interesado.
 • Dereito á portabilidade: o dereito de obter datos nun formato estructurado, de uso común e lexible por máquina, e transmitilo a outro controlador de datos cando:
  • O tratamento está baseado no consentimento
  • O tratamento realízase por medios automatizados
 • Dereito de presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente

Os interesados ​​poderán exercitar os dereitos indicados, escribindo a A Lonxa D’Álvaro, SL, por escrito, enviada ao seguinte enderezo: info@alonxadalvaro.com indicando na liña de asunto o dereito que desexa exercitar.

Neste sentido, A Lonxa D’Álvaro, SL responderá á súa solicitude canto antes e tendo en conta os prazos previstos na normativa sobre protección de datos.

Seguridade
As medidas de seguridade adoptadas por A Lonxa D’Álvaro, SL son as requiridas, de acordo co disposto no artigo 32 do RGPD. Neste sentido, A Lonxa D’Álvaro, SL, tendo en conta o estado da arte, os custos de aplicación e a natureza, alcance, contexto e fins do tratamento, así como os riscos de variables de probabilidade e gravidade para Os dereitos e liberdades das persoas físicas estableceron as medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir o nivel de seguridade adecuado ao risco existente.

En calquera caso, A Lonxa D’Álvaro, SL implantou mecanismos suficientes para:

 1. Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resistencia permanente dos sistemas e servizos de tratamento.
 2. Restaurar a dispoñibilidade e acceder a datos persoais rapidamente, en caso de incidente físico ou técnico.
 3. Verificar, avaliar e avaliar, de forma periódica, a eficacia das medidas técnicas e organizativas aplicadas para garantir a seguridade do tratamento.
 4. Pseudonimizar e cifrar datos persoais, se procede.